AKTIVITY
 1. Úvodné pracovné rokovanie na slovensko-ukrajinskej hranici
 2. Obstarávanie vybavenia (pre slovenskú aj ukrajinskú stranu)
  (Vybavenie pre vzdelávacie a tréningové aktivity a cvičenie.)
 3. Spoločné vyhodnocovanie hrozieb v problémových oblastiach na slovensko-ukrajinskej hranici
  (3 workshopy)
 4. Vytvorenie spoločnej operačnej koncepcie
  (3 workshopy)
 5. Spoločné vzdelávanie a tréning príslušníkov PZ a SBGS, colníkov, iných kompetentných orgánov,
  prokurátorov a záchranných zložiek ( 17 školení)
 6. študijné návštevy Islandu, Nórskeho kráľovstva a Francúzska za účelom nadviazania nových kontaktov a budovania kapacít s relevantnými subjektmi v oblasti CBRN bezpečnosti a za účelom výmeny skúseností a osvedčených postupov
 7. Spoločné cvičenie na slovensko-ukrajinskej hranici (80 účastníkov )
 8. Záverečná konferencia

Realizácia väčšiny navrhovaných projektových aktivít je plánovaná v slovensko-ukrajinskom pohraničnom regióne. Ide predovšetkým o vzdelávacie aktivity, ktoré sú určené cieľovým skupinám operujúcim priamo na slovensko-ukrajinskej hranici a v prihraničných regiónoch - regionálne štruktúry Policajného zboru SR, Finančné riaditeľstvo SR - Sekcia colná, Štátna hraničná stráž Ukrajiny a iné. Tieto budú prebiehať v priestoroch Ministerstva vnútra SR na východnom Slovensku.
 
Zahraničné aktivity sú rozdelené podľa obsahového zamerania na workshopy (3x Slovenská republika, 3x Nórske kráľovstvo a 3x Ukrajina) a študijné návštevy. Tieto prebehnú v troch krajinách - na Islande, v Nórskom kráľovstve a vo Francúzsku. Dôvodom výberu Islandu na študijnú návštevu sú bohaté skúsenosti islandských štátnych inštitúcií v oblasti krízového riadenia, najmä v prípadoch prírodných katastrof (napr. sopečné erupcie), ktoré môžu byť efektívne aplikovateľné aj v prípade CBRN incidentov. Francúzsko, ako jedna z najvyspelejších európskych krajín v oblasti boja proti CBRN a teroristickým hrozbám môže partnerom projektu poskytnúť bohaté skúsenosti a osvedčené postupy v boji proti cezhraničnej trestnej činnosti. Študijná návšteva Nórskeho kráľovstva bude realizovaná najmä za účelom nadobudnutia poznatkov a modelu nórsko-ruskej spolupráce pri ochrane spoločnej hranice.