AKTUALITY

Záverečné stretnutie zástupcov slovenských, nórskych a ukrajinských projektových partnerov

August 2017, Oslo, Nórsko

V termíne 27. – 30. augusta 2017 bolo v sídle Nórskeho úradu ochrany pred radiáciou v Osle realizované záverečné stretnutie zástupcov slovenských, nórskych a ukrajinských partnerov, počas ktorého partneri zhodnotili celý priebeh projektu, identifikovali bariéry a rezervy v rámci predchádzajúcej, existujúcej aj budúcej spolupráce a definovali konkrétne podmienky plánovaných partnerstiev v rámci preddefinovaného projektu, ktorý bude realizovaný v zmysle programu Cezhraničná spolupráca v novom programovom období Nórskeho finančného mechanizmu. Predmetné stretnutie bolo financované prostredníctvom finančného príspevku z bilaterálneho fondu na úrovni programu.

Záverečná konferencia projektu SOS – Alert Solutions

Apríl 2017, Horný Smokovec, Slovensko

03. – 04.04.2017 sa v Grandhoteli Bellevue vo Vysokých Tatrách konala záverečná konferencia projektu „SOS – Alert Solutions – Projekt cezhraničnej spolupráce pre lepšiu detekciu a zachytenie nelegálnych CBRN materiálov na slovensko-ukrajinskej hranici“. Cieľom tejto konferencie bolo zhrnutie priebehu a výsledkov celého projektu a poskytnutie relevantných informácií o projekte predstaviteľom rôznych partnerských organizácií, ktoré sa na projekte priamo nezúčastňovali. Medzinárodná účasť na konferencii bola zabezpečená predstaviteľmi bezpečnostných zložiek Francúzska, Islandu, Ukrajiny, Českej republiky, Poľska, Maďarska, Rakúska a Rumunska. Konferenciu úvodnými príhovormi otvorili jej excelecia Inga Magistad, veľvyslankyňa Nórskeho kráľovstva na Slovensku a 1. viceprezident Policajného zboru plk. JUDr. Jaroslav Málik.

Spoločné slovensko-ukrajinské cvičenie

Marec 2017, Spišská Nová Ves, Slovensko

V dňoch 27. – 28.03.2017 sa v zariadení Inštitútu verejnej správy v Spišskej Novej Vsi konalo spoločné slovensko-ukrajinské cvičenie, ktorého cieľom bolo preveriť reakciu bezpečnostných zložiek na prípadný CBRN incident v bezprostrednej blízkosti slovensko-ukrajinskej hranice. Cvičenia sa zúčastnili príslušníci Policajného zboru, Finančného riaditeľstva SR a príslušníci Štátnej hraničnej stráže Ukrajiny. Supervízormi cvičenia boli policajti odboru odhaľovania nebezpečných materiálov a environmentálnej kriminality úradu kriminálnej polície Prezídia Policajného zboru a ich partneri z Finančného riaditeľstva SR, Kontrolného chemického laboratória Civilnej ochrany Jasov a odborníci na problematiku CBRN materiálov z Ministerstva obrany Slovenskej republiky. Ako pozorovatelia sa cvičenia zúčastnili aj zástupcovia donorského projektového partnera – Nórskeho úradu na ochranu pred radiáciou a zástupcovia ďalších slovenských inštitúcií, napríklad Úradu verejného zdravotníctva SR, ktorý je regulačným orgánom v oblasti radiačnej ochrany obyvateľstva.Cvičenie v plnom rozsahu naplnilo očakávané ciele a potvrdilo zlepšujúce sa schopnosti obidvoch krajín rýchlo a efektívne reagovať na špecifické incidenty.

Špecializované odborné školenie zástupcov krajských a okresných prokuratúr

Február 2017, Nový Smokovec, Slovensko

Vo februári 2017 prebehlo špecializované odborné školenie zástupcov krajských a okresných prokuratúr z pohraničného slovensko-ukrajinského regiónu a vedúcich pracovníkov kompetentných zložiek Policajného zboru, Finančného riaditeľstva SR, Štátnej hraničnej stráže Ukrajiny, Národnej polície a Ukrajinskej tajnej služby. Táto posledná projektová vzdelávacia aktivita bola zameraná predovšetkým na legislatívny rámec boja proti hrozbám CBRN materiálov so špeciálnym zreteľom na cezhraničný aspekt. Cieľom vzdelávania bolo taktiež nadviazanie kontaktov medzi slovenskými a ukrajinskými bezpečnostnými zložkami a predstavenie systému fungovania bezpečnostných zložiek v podmienkach štátnej hranice so zameraním na CBRN bezpečnosť.

Správa z workshopu SOS Alert Solution v Nórsku

6. – 10. Február 2017, Oslo, Nórsko

6. až 10. februára 2017 sa zástupcovia všetkých projektových partnerov stretli v hlavnom meste Nórska – Osle. Účastníci workshopu sa v tejto záverečnej fáze projektu venovali predovšetkým zapracovaniu posledných pripomienok a návrhov do výstupov projektu – Hodnotenie hrozieb CBRN materiálov na slovensko-ukrajinskej hranici a Spoločná operačná koncepcia. Spoločná operačná koncepcia bude definitívne projektovými partnermi schválená a dopracovaná v priebehu posledného projektového workshopu v Bratislave – 6. – 10.3.2017. V priebehu spojeného workshopu v Nórskom kráľovstve sa zástupcovia projektových partnerov taktiež navzájom informovali o nasledujúcich aktivitách v projekte, predovšetkým o organizácii spoločného slovensko-ukrajinského cvičenia a o záverečnej projektovej konferencii.

Školenie vo Vyšnom Nemeckom

Január - Február 2017, Vyšné Nemecké, Slovensko

V priebehu januára a februára 2017 prebehlo v Tréningovom centre Finančného riaditeľstva SR vo Vyšnom Nemeckom 5 dvojdňových kurzov rozšíreného školenia, počas ktorých bolo preškolených 100 príslušníkov Policajného zboru a Štátnej hraničnej stráže Ukrajiny. Školenia boli zamerané na získanie prehľadu v oblasti legislatívy týkajúcej sa CBRN materiálov a na zlepšenie zručností príslušníkov PZ a Štátnej hraničnej stráže Ukrajiny v oblasti detekcie CBRN materiálov, pričom dôraz bol kladený na podmienky slovensko-ukrajinskej hranice. Počas rozšíreného školenia boli účastníkom okrem iného prezentované aj detekčné možnosti Finančného riaditeľstva SR a Kontrolného chemického laboratória MV SR.

Správa z workshopu SOS Alert Solution na Ukrajine

16. – 20. Január 2017, Ľvov, Ukrajina

Od 16. do 20. Januára 2017 sa v Ľvove na Ukrajine konali dva spojené partnerov. Workshop bol zameraný predovšetkým na spoločnú diskusiu a návrhy na doplnenie obsahu jedného z nosných dokumentov projektu – Hodnotenie hrozieb CBRN materiálov na slovensko-ukrajinskej hranici. Zástupcovia Prezídia Policajného zboru, ako aj zástupcovia Štátnej hraničnej stráže Ukrajiny doplnili konkrétne informácie týkajúce sa detekcie CBRN materiálov na slovensko-ukrajinskej hranici, ako aj informácie o samotnom fungovaní ochrany štátnej hranice. Projektoví partneri sa v priebehu workshopu sústredili aj na vytvorenie základného konceptu ďalšieho projektového výstupu – Spoločnej operačnej koncepcie, ktorá bude slúžiť bezpečnostným zložkám SR a Ukrajiny, ako účinný nástroj spolupráce pri ochrane hranice.

Študijná návšteva Francúzska

24. – 28. Október 2016, Francúzsko

V termíne 24. – 28.10.2016 sa zástupcovia projektových partnerov – Ministerstva vnútra SR a Štátnej hraničnej stráže Ukrajiny, zúčastnili tretej študijnej návštevy v rámci implementácie projektových aktivít. Študijná návšteva sa konala vo Francúzsku a jej účastníkom boli v jej priebehu predstavené činnosti špecializovaných orgánov štátnej správy Francúzska, ktoré sa podieľajú na boji proti hrozbám CBRN materiálov a na boji proti terorizmu. Konkrétne sa jednalo o všetky subjekty, ktoré sú pre potreby boja proti hrozbám CBRN materiálov a proti terorizmu, administratívne aj funkčne združené pod špeciálnou medziministerskou jednotkou technického zásahu – DCI IT. Účastníci študijnej návštevy tak získali široký prehľad o organizácii, štruktúre, činnostiach a technických možnostiach viacerých subjektov – pyrotechnickej jednotky, Vojenskej jednotky civilnej ochrany, Centrálnych laboratórií policajnej prefektúry, Komisariátu jadrovej energie, Generálneho zbrojného riaditeľstva či špecializovaného útvaru francúzskej žandarmérie pre boj s environmentálnou kriminalitou - OCLAESP. V priebehu študijnej návštevy tak boli nadviazané kontakty s viacerými štátnymi inštitúciami Francúzska podieľajúcimi sa na boji proti hrozbám CBRN materiálov, na základe čoho projektoví partneri túto študijnú návštevu vyhodnotili ako mimoriadne prínosnú.

Odborné vzdelávanie príslušníkov Policajného zboru a Finančnej správy SR

11. Október 2016, Slovensko

V rámci implemetácie klúčových aktivít projektu sa 11. októbra 2016 začalo vo východoslovenskom regióne odborné vzdelávanie príslušníkov Policajného zboru a Finančnej správy SR. Cieľom vzdelávania je poskytnúť kompetentným zložkám základné informácie o CBRN materiáloch a o toku informácií a správnom postupe pri ich detekcii a zachytení na slovensko-ukrajinskej hranici a v pohraničnom regióne.
 
Cieľom odborného vzdelávania je posilnenie forenzných kapacít v boji proti nelegálnemu obchodovaniu        s CBRN látkami najmä na slovensko-ukrajinskom hraničnom prechode. Do konca roka 2016 bude realizovaných 10 dvojdňových sieťovacích školení, počas ktorých získa odborné vedomosti viac ako 200 príslušníkov Policajného zboru a Finančnej správy.

Študijná návšteva Nórskeho kráľovstva

26. – 30. September 2016, Nórsko

Zástupcovia všetkých projektových partnerov sa v termíne 26. – 30.09.2016 zúčastnili študijnej návštevy Nórskeho kráľovstva. Cieľom návštevy bolo získanie vedomostí o fungovaní Nórskeho úradu na ochranu pred radiáciou a nakoľko študijná návšteva prebiehala v blízkosti nórsko-ruskej hranice aj o činnostiach bezpečnostných zložiek v tejto oblasti. Projektovým partnerom boli predstavené technické a odborné možnosti a schopnosti detašovaného pracoviska Nórskeho úradu na ochranu pred radiáciou, ktoré plní najmä monitorovaciu a vyhodnocovaciu funkciu v oblasti kontroly radiácie. Výmena informácií a osvedčených postupov v oblasti ochrany hranice bola realizovaná prostredníctvom oficiálnych prijatí u policajného riaditeľa v meste Kirkenes, ako aj u veliteľa stanice hraničného prechodu Storskog a prostredníctvom prezentácií činností týchto útvarov. Realizovanou študijnou návštevou boli posilnené už existujúce kontakty medzi zástupcami projektových partnerov a taktiež boli nadviazané nové kontakty s pracovníkmi vyššie menovaných bezpečnostných zložiek Nórska.

Študijná návšteva na Islande

05. - 09. September 2016, Reykjavík, Island

Zástupcovia Policajného zboru SR, Štátnej hraničnej stráže Ukrajiny a Nórskeho úradu na ochranu pred radiáciou sa v súlade s harmonogramom projektových aktivít zúčastnili študijnej návštevy Islandu. Účelom študijnej návštevy bolo nadviazanie nových kontaktov a získanie nových poznatkov a skúseností od islandských úradov. Počas študijnej návštevy boli jej účastníkom prezentované činnosti a praktické skúsenosti s CBRN ochranou Národného komisariátu Islandskej polície, Úradu verejného zdravotníctva Islandu, Islandského úradu pre rádiologickú bezpečnosť, pyrotechnickej jednotky Islandskej polície, Epidemiologického centra Islandu a iných islandských úradov, ktoré majú kompetencie v oblasti nakladania s CBRN materiálmi a CBRN bezpečnosti. Vykonaná návšteva bola slovenskými a ukrajinskými zástupcami vyhodnotená ako významný prínos pre zlepšenie ich doterajšej činnosti, najmä v oblasti efektívneho používania síl a prostriedkov štátu pri riešení špecifických úloh.

Správa z workshopu SOS Alert Solution, 3. Workshop

26. - 29. Júl 2016, Kyjev, Ukrajina

Tretieho projektového workshopu sa zúčastnili zástupcovia všetkých partnerských inštitúcií. Projektoví partneri v priebehu konania workshopu prerokovávali predovšetkým náležitosti, ktoré by vychádzajúc zo skúseností Hraničnej stráže Ukrajiny a zo skúseností odboru odhaľovania nebezpečných materiálov a environmentálnej kriminality ÚKP P PZ, mala obsahovať spoločná operačná koncepcia. Cieľom diskusií bolo predovšetkým jasné vymedzenie kompetencií jednotlivých štátnych orgánov nakladajúcich s CBRN materiálmi v pohraničnom regióne, a to ako na slovenskej, tak aj na ukrajinskej strane. Partneri po spoločných diskusiách a brainstormingu vytvorili obsahový rámec spoločnej koncepcie, z ktorého budú pri tvorbe samotnej koncepcie vychádzať. Účastníci workshopu taktiež prerokovali aspekty súvisiace s implementáciou projektu a naplánovali ďalšie aktivity projektu.

Správa z workshopu SOS Alert Solution, 2. Workshop

7. – 10. Jún 2016, Østerås, Nórsko

Druhý workshop prebiehal počas troch dní v súlade s programom, ktorého hlavným cieľom bola príprava finálneho návrhu dotazníka a dokumentu spoločného hodnotenia hrozieb. Všetky aktivity workshopu boli zamerané na diskusiu a finalizáciu týchto dokumentov, ktoré boli pripravené externým slovenským konzultantom. Komentáre a návrhy partnerov boli zozbierané a prediskutované počas mítingu. Revízia dokumentov bola podrobne uskutočnená. Účastníci pridali komentáre, požiadali o vysvetlenie prípadne navrhli zlepšenia alebo úpravy v textoch. Naplánované boli ďalšie aktivity.

Správa z workshopu SOS Alert Solution, 1. Workshop

12-15 Apríl 2016, Bratislava, Slovensko

Workshopu v Bratislave sa zúčastnili všetci projektoví partneri okrem partnera z STCU. Program bol zameraný na prípravu základného rámca vyhodnocovacej štúdie, pričom sa rozdelili všetky úlohy týkajúce sa prípravy nástrojov pre štúdiu. Po diskusiách a brainstromingu sa definovali ciele a možnosti potrebné pre vyhodnocovanie hrozieb, partneri tiež diskutovali o finančných a rozpočtových záležitostiach týkajúcich sa projektových aktivít a taktiež aktivity projektovej agendy do konca roka boli partnermi schválené.