PARTNERI

PRIJÍMATEĽ GRANTU
Ministerstvo vnútra SR, Prezídium Policajného zboru SR
Odbor odhaľovania nebezpečných materiálov a environmentálnej kriminality

Nórsky úrad na ochranu pred radiáciou (NRPA)
Odovzdávanie know-how, výmena informácií, spoločné vyhodnocovanie hrozieb, podpora spoločného cvičenia

Štátna hraničná stráž Ukrajiny (SBGS)
Zdieľanie osvedčených postupov, spoločné vypracovanie návrhu vyhodnocovania hrozieb na SK/UA hranici, vytvorenie partnerstva

Inštitút pre medzinárodnú bezpečnosť a krízové riadenie, n.o. (ISEMI)
Posilnenie spolupráce aj s ostatnými zahraničnými subjektmi, tvorba sietí, práca na udržateľnosti aktivít projektu

Centrum vedy a techniky na Ukrajine (STCU)
Spoločné vypracovanie metodiky v časti odbornej identifikácie materiálov, so znalosťou ukrajinských podmienok