O PROJEKTE

SOS-Alert Solution - Projekt cezhraničnej spolupráce pre lepšiu detekciu a zachytenie nelegálnych CBRN materiálov na slovensko-ukrajinskej hranici.

Program SK08 - Cezhraničná spolupráca
Slovensko - Ukrajina: Spolupráca naprieč hranicou
Slovakia - Ukraine: Cooperation across the Border

Základnou ideou, o ktorú sa tvorba a následná implementácia projektu opiera je vytvorenie účinnej medzinárodnej spolupráce a koordinácie aktivít európskych krajín na vonkajších hraniciach EÚ. Táto idea sa opiera o správu... 2009, ktorá vyzýva členské štáty EÚ k vytvoreniu systému manažmentu rizík a včasnej výstrahy pred hrozbami CBRN v rámci celoeurópskej spolupráce.

Projekt posilňuje implementáciu medzinárodných smerníc a odporúčaní vzťahujúcich sa na ochranu slovensko-ukrajinskej hranice. Vo všeobecnosti možno konštatovať, že účinná a efektívna ochrana štátnej hranice je možná len v prípade dosiahnutia dostatočnej pripravenosti štátov, či už v oblasti personálnych kapacít, odbornosti alebo celkovej organizácie ochrany. Komplexné riešenia vzťahujúce sa najmä k dosiahnutiu lepšej CBRN bezpečnosti na slovensko-ukrajinskej hranici a v pohraničných regiónoch navrhujeme v tomto projekte prostredníctvom vytvorenia stabilného partnerstva dotknutých subjektov.

Nórsky úrad na ochranu pred radiáciou, ako ťažiskový partner projektu, má dlhoročné skúsenosti v oblasti cezhraničnej spolupráce týkajúcej sa nebezpečných materiálov. Vďaka tomu poskytuje budovaniu cezhraničnej spolupráce Slovenskej republiky a Ukrajiny rozsiahlu podporu najmä zdieľaním osvedčených postupov a skúseností. Za účelom získania čo najrozsiahlejšieho spektra informácií týkajúcich sa cezhraničnej spolupráce a CBRN bezpečnosti bude v rámci projektu nadviazaná spolupráca so špecializovanými štátnymi inštitúciami Islandu - najmä v oblasti krízového riadenia, a Francúzska, ktoré má vyvinutý kvalitný a prakticky osvedčený systém bezpečnosti, najmä pri udalostiach s rádioaktívnym a jadrovým materiálom. Tento systém je založený predovšetkým na personálne a technicky špecializovaných bezpečnostných zložkách a ich efektívnej spolupráci s ďalšími kompetentnými subjektmi pri eliminácii CBRN hrozieb.

Prostredníctvom projektu „SOS- Aert Solution- Cezhraničná spolupráca pre lepšiu detekciu a zachytenie nelegálnych CBRN materiálov na slovensko-ukrajinskej hranici“ sa partneri snažia optimalizovať bezpečnostnú situáciu v oblasti CBRN hrozieb na slovensko-ukrajinskej hranici a v pohraničných regiónoch, posilniť spoločný boj proti tzv. „zločineckej ceste Východ - Západ“, ktorá vedie z Ukrajiny cez Slovensko do ďalších krajín západnej Európy a tým posilniť bezpečnostné opatrenia na vstupe do Schengenského priestoru.

Celkový rozpočet projektu je 1 143 350,- €, z toho 85% je alokovaných z Nórskeho finančného mechanizmu a 15% tvorí peňažné spolufinancovanie zo štátneho rozpočtu Slovenskej republiky.